Nederlands Engels
header lines

Algemene Voorwaarden Boys with Brains BV 

ART. 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1)  Leverancier:  Boys with Brains B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het Handelsregister (hierna: KvK) onder nummer: 73100978,

2)  Klant: degene die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of handelt als particulier met wie Leverancier een Overeenkomst is aangegaan voor de levering van goederen en/of diensten. 

3)  Overeenkomst c.q. Opdracht: de overeenkomst op grond waarvan Leverancier goederen en/of diensten aan de Klant levert. 

4)  Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

5)  Diensten: de te leveren diensten en/of levering van goederen door Leverancier aan de Klant op grond van de Overeenkomst. 

ART. 2 TOEPASSELIJKHEID

1)  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en Overeenkomsten tussen de Leverancier en de Klant, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2)  De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Klant wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

3)  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Leverancier, waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

4)  Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

5)  Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Leverancier deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd. 

6)  In geval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

7)  Leverancier houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden dan ook voor de bestaande overeenkomst tussen de Klant en Leverancier. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 4 weken na de bekendmaking of op een later tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking. 

ART. 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1)  De door Leverancier gemaakte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na uitreiking, tenzij anders aangegeven. Leverancier is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij schriftelijk anders aangegeven. 

2)  De offertes gelden als Overeenkomst zodra deze ondertekend is c.q. akkoord is bevonden door de Klant. 

3)  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en zijn standaard in euro’s aangegeven, alsmede exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4)  Leverancier kan de Klant verzoeken (om een gedeelte van) de afgesproken prijs vooraf te betalen alvorens werkzaamheden worden uitgevoerd. 

5)  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten. 

6)  Leverancier is gerechtigd zonder opgave van redenen een Klant te weigeren. 

7)  Leverancier is gerechtigd een kredietwaardigheid onderzoek naar de Klant te (doen) uitvoeren. 

ART. 4    TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1)  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Leverancier en de Klant ondertekende Overeenkomst door Leverancier retour is ontvangen. 

2)  Een Overeenkomst, met toepassing van de Algemene Voorwaarden, komt verder tot stand wanneer de Klant een Overeenkomst aanvraagt en deze aanvraag schriftelijk of elektronisch wordt bevestigd door Leverancier, of met de uitvoering van de Overeenkomst wordt begonnen door Leverancier.

3)  De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Klant aan Leverancier verstrekte informatie. De Overeenkomst wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven. Het staat Leverancier vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. 

4)  Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de Overeenkomst (nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat Leverancier op verzoek van de Klant met uitvoering van de Overeenkomst start.

ART. 5    UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1)  Indien en voor zover de uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2)  De verplichting van Leverancier heeft het karakter van een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting, tenzij uit de Overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt. 

3)  De Klant zal steeds tijdig al die informatie verstrekken die nuttig en noodzakelijk kan zijn voor uitvoering van de Overeenkomst en staat ervoor in dat de verstrekte informatie juist en volledig is. Indien de Klant niet de noodzakelijke informatie en (hulp)middelen niet, niet tijdig of conform afspraken ter beschikking stelt aan Leverancier, heeft Leverancier het recht de uitvoering op te schorten. De Klant zal medewerking verlenen door toegang te geven tot de locaties waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en/of waar de diensten geleverd moeten worden. 

4)  Indien een opdracht wordt verleend met het oog op een persoon, worden artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW terzijde gesteld.

5)  Leverancier kan met betrekking tot haar dienstverlening en Overeenkomst adviezen uitbrengen van de af te nemen diensten/dienstpakketten en/of minimale eisen opleggen waar de Klant aan dient te voldoen. Indien Klant afwijkt van dit advies of de minimumvereisten, geschiedt dit voor rekening en risico van de Klant. 

ART. 6    LEVERING OPLEVERING, TERMIJNEN EN RISICO OVERGANG 

1)   Is voor bepaalde werkzaamheden of levering een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de (uitvoerings)termijn dient de Klant de Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en nakoming te vorderen binnen een redelijke termijn. 

2)   Na oplevering heeft de Klant 5 werkdagen om te testen (de testperiode). Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden verholpen staan een oplevering niet in de weg. 

3)   Levering geschiedt ‘niet-franco’, tenzij partijen anders overeenkomen. 

4)   De Klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. het verrichten van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de Klant zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient de Klant de Leverancier per direct, uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de zaken, hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien bovengenoemde reclames niet binnen de genoemde termijnen aan Leverancier kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd. In geval van afkeuring bij levering, zie artikel 22 lid 2 (klachtenregeling) voor mogelijkheden. Zie voor overige klachten artikel 22 lid 1 (klachtenregeling). 

5)   Het risico gaat over op de Klant op het moment dat de goederen zijn ontvangen door de Klant of een door hem aangewezen derde. 

6)   Wanneer de Klant een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door Leverancier wordt aangeboden, gaat het risico over op de Klant op het moment van ontvangst van de zaak door de vervoerder. 

ART. 7 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

1)  Leverancier verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). 

2)  Leverancier gebruikt persoonsgegevens voor het volgende: 

a) om het contact en de relatie met de Klant te kunnen onderhouden;
b) het aangaan (beoordelen en accepteren van u als de Klant) en uitvoeren van overeenkomsten (om onze producten en diensten aan u te leveren);
c) voor de uitwisseling van persoonsgegevens met derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant;
d) voor het uitvoeren van (gerichte) marketing- en verkoopactiviteiten, zoals het geven van informatie over andere producten en diensten van Leverancier die voor de Klant interessant en relevant kunnen zijn;
e) voor het analyseren van persoonsgegevens om de service aan de Klant te kunnen verbeteren, om het product- en diensten assortiment te verbeteren, en om beter in te spelen op de situatie van de Klant;
f) voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en om onze dienstverlening te verbeteren en trends te signaleren;
g) om toegang tot applicaties / websites te regelen en functionaliteiten te bieden, onder meer door cookies;
h) om vragen en opmerkingen van de Klant te kunnen beantwoorden en om de Klant zo goed mogelijk te woord te staan;
i)   om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. 

Lees ook ons privacy statement op de website voor gebruik van persoonsgegevens.  

3)  Leverancier kan bij de uitvoering van de dienstverlening en bedrijfsactiviteiten derden inschakelen. Deze derden verwerken dan gegevens in de hoedanigheid van verwerker voor Leverancier of als (mede)verantwoordelijke.

4)  Leverancier heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik. 

5)  De Klant of betrokkene kan om inzage vragen in de gegevens die Leverancier over de betreffende vrager verwerkt. Daarnaast kan Leverancier op verzoek gegevens corrigeren of verwijderen. Na een aanvraag levert Leverancier binnen vier weken een overzicht van de persoonsgegevens. De aanvraag kan schriftelijk ingediend worden met een kopie van het legitimatiebewijs door verzending aan het adres van Leverancier of via het e-mailadres genoemd op de website van Leverancier met als onderwerp ‘’verzoek m.b.t. persoonsgegevens’’. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde persoonsgegevens, ontvangt Leverancier graag een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens. Leverancier kan voor het verzoek om opgave een wettelijke vergoeding in rekening brengen.

6)  Leverancier verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als daartoe een (wettelijke) plicht is of sprake is van voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkene of indien verstrekking noodzakelijk is ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst of op grond van een redelijk, algemeen, gerechtvaardigd of vitaal belang of openbare orde.

7)  Als de Klant/betrokkene niet wil dat persoonsgegevens door Leverancier worden verwerkt voor marketingactiviteiten kan de Klant hiertoe een verzoek indienen per e-mail of per post. Ook kan de Klant onderaan elke nieuwsbrief gebruik maken van de mogelijkheid om af te melden. Aangaande mailing welke noodzakelijk is voor de dienstverlening, zoals inloggegevens, verificatie van accounts, updates en melding van onderhoud/storingen ed. is afmelding niet mogelijk.  

8)  In onze privacy statement staat uitgebreide informatie over de manier waarop Leverancier omgaat met persoonsgegevens. De privacy verklaring staat op onze website. 

ART. 8 PRIJS

1)  Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voor producten, leveringen en diensten is de Klant een vergoeding aan Leverancier verschuldigd. De verschillende tarieven, (onderhouds)kosten en abonnementen zijn te vinden in de Overeenkomst of schriftelijk op te vragen bij Leverancier. Ter zake van de door Leverancier verrichte prestaties en de daarvoor verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie van Leverancier volledig bewijs, onverminderd het recht van de Klant tot leveren van tegenbewijs.  

2)  Op de factuur van Leverancier kunnen tevens kosten van derden worden doorbelast aan de Klant. 

3)  Leverancier mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Leverancier, dat in redelijkheid niet van Leverancier mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

4)  Leverancier kan haar tarieven verhogen met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen indexatie of andere overeengekomen maatstaf. 

5)  Leverancier is gerechtigd om elk jaar de prijzen en tarieven te verhogen volgens de CBS Consumentenprijsindex. Indien de CBS Consumentenprijsindex in enig jaar negatief is, zullen de dan geldende prijzen en tarieven niet worden aangepast. Deze prijswijziging is geen reden voor de Klant om de Overeenkomst op te zeggen.  

6)  Prijsstijgingen/verhogingen op basis van overheidsmaatregelen worden vanaf ingangsdatum van die maatregel doorgevoerd (waaronder bijvoorbeeld btw stijgingen). Deze prijswijziging is geen reden voor de Klant om de Overeenkomst op te zeggen.  

ART. 9 BETALINGSVOORWAARDEN

1)  Leverancier brengt de door de Klant verschuldigde bedragen als volgt in rekening: 

a) eenmalig verschuldigde bedragen worden op de leverdatum, of in de periode na levering gefactureerd;
b) periodiek verschuldigde bedragen worden vooraf gefactureerd en zijn verschuldigd vanaf datum oplevering of feitelijke ingebruikname van de dienst;
c) overige werkzaamheden, leveringen of diensten kan Leverancier maandelijks of periodiek factureren.
d) Leverancier kan een voorschotnota verzenden voor de betaling van werkzaamheden, leveringen en/of kosten.

2)  Tenzij anders overeengekomen zal Leverancier haar periodieke dienstverlening telkens voorafgaande in rekening brengen. 

3)  Facturen dienen door de Klant binnen 14 dagen te worden betaald na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4)  Leverancier kan verlangen van de Klant dat haar facturen voldaan worden middels automatische incasso. 

5)  Bezwaren tegen de hoogte van facturen of klachten schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant is uitsluitend gerechtigd tot opschorting voor het betwiste deel van de vordering. Indien een beroep op opschorting wordt gedaan, zal de Klant de Leverancier binnen 5 werkdagen schriftelijk op de hoogte stellen van de redenen daarvan. 

6)  Indien de Klant in gebreke blijft van betaling binnen de termijn, dan is de Klant van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is alsdan rente verschuldigd. De rente zal worden berekend vanaf de dag dat de Klant in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als volle maand. 

7)  Indien na het verstrijken van de eerste betalingstermijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting is voldaan, stuurt Leverancier aan de Klant een schriftelijke aanmaning ter betaling van het openstaande bedrag binnen een tweede termijn. Indien de Klant binnen de tweede termijn niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is de Klant zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.

8)  Indien betaling uitblijft, is Leverancier gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten. 

9)  Indien de Overeenkomst is aangegaan door meer dan één Klant, zijn alle Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

10)  Het is de Klant niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Leverancier, eenzijdig te verrekenen met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te hebben op Leverancier.

11) Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn. 

12) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de  Klant zijn de vorderingen van Leverancier op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

ART. 10 ZEKERHEDEN

1)  Leverancier heeft het recht om van de Klant zekerheden te vorderen in de vorm van een borgstelling, bankgarantie, waarborgsom of een andere vorm van zekerheid. 

2)  Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Leverancier meedelen dat de borgstelling of de bankgarantie of een andere vorm van zekerheid kan vervallen dan wel wordt de waarborgsom terugbetaald. 

3)  Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

ART. 11 APPARATUUR, RUIMTE EN INSTALLATIE 

1)  De Klant is niet toegestaan apparatuur te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier. Indien de Klant de apparatuur zonder toestemming modificeert, is zij aansprakelijk voor alle schade van Leverancier en derden. 

2)  Tijdens installatie is het mogelijk dat het werk en/of de dienst tijdelijk niet beschikbaar is. Wanneer de Klant zelf de apparatuur installeert, dient zij de instructies van Leverancier te volgen. Indien een monteur de apparatuur komt installeren, dient de Klant alle medewerking en toegang te verlenen en instructies te volgen zodat de monteur zijn werk volledig kan doen. 

3)  De Klant draagt zorg voor het gebruik van de dienst noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen. Leverancier is gerechtigd daaraan bepaalde eisen te stellen. 

4)  Indien de Klant roerende zaken/apparatuur huurt van Leverancier, is de duur van de huur gekoppeld aan de duur van dienstverlening, tenzij andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt omtrent de huurperiode. 

5)  De locatie waar voorzieningen en apparatuur staan dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a) er dient een kabeltracé mogelijk te zijn vanaf het invoerpunt in het pand naar deze ruimte.
b) De ruimte is af te sluiten
c) De omgevingstemperatuur ligt tussen de 5 en 30 graden Celsius.
d) De luchtvochtigheid ligt tussen de 15 % en 80 %, bij 25 graden Celsius en er is geen condensatie.
e) De ruimte is stofarm (classificatie van 100.000 of beter).
f) De ruimte is vrij van gas en zuren.
g) Er bevinden zich geen vloeistof leidingen boven de apparatuur.
h) De ruimte is trillingvrij
i)   De ruimte dient voldoende bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden, zulks ter beoordeling van Leverancier en dient te voldoen aan mogelijk andere door Leverancier gestelde of te stellen eisen. 

6)  De Klant dient voor eigen rekening zorg te dragen voor elektriciteitsvoorziening in de ruimte waar de telecommunicatie, apparatuur of installaties zich bevinden, met geaarde voeding. De spanningsvoorziening is 230 Volt AC ± 10% en 500 VA binnen 2 meter van de aansluiting. Uitval als gevolg van het wegvallen van de spanning valt niet binnen de SLA, zulks alleen indien er een SLA door Klant is afgenomen. Leverancier adviseert daarom om de aansluiting op een aparte groep te plaatsen en/of achter een UPS, voorzien van schone aarde conform NEN1010.

ART. 12 ONDERHOUD EN STORINGEN 

1)  Leverancier kan ter ondersteuning van de Klant een helpdesk hebben ingericht, dit staat vermeld in de Overeenkomst. De Klant dient eerst contact op te nemen met de helpdesk bij vragen en/of onderhoud of storingen.

2)  Leverancier streeft ernaar de diensten beschikbaar te houden. Leverancier kan niet garanderen dat de diensten altijd beschikbaar zijn. Storingen worden zo spoedig mogelijk onderzocht en op basis van best effort opgelost. 

3)  In de Overeenkomst c.q. Service Level Agreement (hierna: SLA) is opgenomen welk service level, mits er een SLA is afgesloten, van toepassing is. 

4)  Leverancier spant zich in om de onderbrekingen voor onderhoud tot een minimum te beperken. Leverancier is gerechtigd het netwerk/de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik te beperken indien dit noodzakelijk is om onderhoud of andere aanpassingen te verrichten. Leverancier is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het buiten gebruik stellen van het netwerk/de dienst voor onderhoud en soortgelijke situaties. 

5)  Leverancier kan aan de Klant in rekening brengen de redelijke kosten van: het in behandeling nemen van een melding of verhelpen van een storing die niet aan Leverancier kan worden toegerekend en/of buiten de SLA valt, of wanneer de behandeling van de melding of verhelpen van de storing veroorzaakt is door een gebrek van een niet door Leverancier ter beschikking gestelde apparatuur of voorzieningen. 

6)  Wanneer sprake is van een incident waarbij oplossing buiten de invloedsfeer van Leverancier ligt, kan herstel langer duren. Daar waar Leverancier afhankelijk is van derden is zij niet aansprakelijk voor schade in dergelijke situaties.

ART. 13 TOEGANG

1)  De Klant is verplicht toe te staan dat in en aan gebouwen en in en op gronden welke daarmee één geheel vormen voorzieningen worden aangebracht ten behoeve van een Dienst in die gebouwen of in naburige gebouwen en dat deze voorzieningen worden in stand gehouden, gewijzigd, verplaatst of verwijderd door of namens Leverancier. Eventuele aan te brengen veranderingen, aanpassingen, (boor)gaten, dan wel anderszins ten behoeve van de te leveren Dienst(en) dienen door de Klant te worden getolereerd, waarbij Leverancier bij het einde van de Overeenkomst niet gehouden is tot enige herstelwerkzaamheden dan wel enige vergoeding ter zake.

2)  Ten behoeve van de in dit artikel onder lid 1 genoemde werkzaamheden, alsmede ten behoeve van het opheffen van storingen en de controle op de naleving van de voorwaarden met betrekking tot de aldaar bedoelde voorzieningen, dient de Klant de daarmee belaste personen toegang te verlenen tot de plaatsen waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Desgewenst zullen deze personen zich legitimeren.

3)  De Klant dient op de plaats waar de in dit artikel onder lid 1 genoemde werkzaamheden moeten worden verricht op verzoek van Leverancier alle nodige maatregelen te treffen zodat Leverancier de werkzaamheden naar behoren kan verrichten.

ART. 14 WIJZIGINGEN 

1)  Aangaande Overeenkomsten ten aanzien van (elektronische) communicatie is Leverancier gerechtigd om het abonnement en de duur daarvan te wijzigen. De wijziging wordt minimaal 1 maand voorafgaand aan de wijziging per e-mail of brief aan de Klant bekend gemaakt. Uitsluitend in geval de wijziging objectief ten nadele van de Klant strekt, heeft de Klant het recht om binnen de genoemde 1 maand na bekendmaking de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt. 

2)  Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel dan wel een voor de branche relevante rechtelijke uitspraak Leverancier noodzakelijk is tot aanpassen van haar Algemene voorwaarden, de dienst en/of tarieven, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen en de Overeenkomst niet opzeggen. 

3)  Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van de Klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier, indien een vaste prijs was overeengekomen zullen de meerkosten in rekening gebracht worden. 

4)  Indien de tussentijdse wijziging in de Overeenkomst of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de Klant, zal de Leverancier de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit meerwerk extra worden gefactureerd.

5)  Leverancier is gerechtigd de technische eigenschappen van de elektronische communicatiedienst of van het elektronisch communicatienetwerk te wijzigen om te (blijven) voldoen aan: (i) bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of (ii) aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek, en/of (iii) de Overeenkomst. Leverancier spant zich in deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Klant en de door hem gebruikte randapparaten. 

ART. 15 DUUR EN BEËINDIGING 

1)  De duur van een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd met een minimumduur van 36 maanden. In de Overeenkomst staat de minimumduur vermeldt. Indien geen minimumduur in de Overeenkomst is opgenomen, wordt uitgegaan van een minimumduur van 36 maanden, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.  

2)  Een Overeenkomst kan tussentijds niet opgezegd worden door de Klant. 

3)  Na verloop van de bepaalde tijd bij Overeenkomsten zoals genoemd in lid 1 wordt de duur van de Overeenkomst omgezet naar een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

4)  Een Overeenkomst (die is verlengd) voor onbepaalde tijd zoals genoemd in lid 2, mag door de Klant tegen het einde van een kalendermaand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 

5)  In afwijking van lid 3 kunnen partijen in hun Overeenkomst automatische verlenging overeenkomen voor dezelfde duur als de oorspronkelijke periode, een dergelijke verlenging kan ook voortvloeien uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst. Opzegging van dergelijke overeenkomsten dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van een periode. 

6)  Een Overeenkomst welke is aangegaan voor bepaalde tijd (een minimumduur) of een Overeenkomst welke normaliter eindigt door volledige uitvoering van de Opdracht, kan tijdens de looptijd van die bepaalde tijd of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst niet kosteloos worden opgezegd. Leverancier is gerechtigd de tarieven voor de resterende periode (waaronder resterende abonnementsgelden) in rekening te brengen, alsmede overige kosten welke nog niet in rekening waren gebracht. Indien de Klant gedurende minimumduur de Overeenkomst beëindigt en op geld waardeerbare voordelen of korting heeft genoten, kan Leverancier de genoten bedragen aan voordeel of korting alsnog aan de Klant in rekening brengen. 

7)  Leverancier is gerechtigd om de Overeenkomst voor onbepaalde duur na goed zakelijk overleg en onder opgave van reden schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van 3 maanden. Bij wanbetaling door de Klant is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 (zekerheden) van de Algemene voorwaarden. 

8)  Naast het bepaalde in de voorgaande leden is Leverancier gerechtigd levering van de Dienst(en) te beëindigen, met inachtneming van een aankondigingstermijn van ten minste drie maanden, indien technische- of (bedrijfs)economische redenen daartoe noodzaken. In dat geval biedt Leverancier zo mogelijk een vervangende dienst aan. Indien de Klant de dienst niet wenst te accepteren, of indien geen vervangende dienst beschikbaar is, wordt de Overeenkomst beëindigd op de datum dat Leverancier de dienstverlening staakt. 

9)  Het bepaalde in het vorige lid 6 is tevens van toepassing indien Leverancier niet meer kan beschikken over specifieke producten en/of diensten die door derden worden geleverd, door oorzaken die buiten de macht van Leverancier liggen.

10)   Indien sprake is van een duurovereenkomst kan de duurovereenkomst enkel worden opgezegd op basis van een gewichtige reden van opzegging. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en met een opzegtermijn van 6 maanden. Afhankelijk van de situatie kan de Klant een (schade)vergoeding verschuldigd zijn. 

12)   Ingeval de Klant in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft Leverancier het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten uit de Overeenkomst en de wet.

13)   De ter beschikking gestelde apparatuur blijft te allen tijde eigendom van Leverancier. Bij beëindiging van de Overeenkomst is de Klant gehouden de apparatuur terug te leveren, of indien de Klant dit weigert, dient zij Leverancier in de gelegenheid te stellen haar eigendom op te halen. Extra kosten voor het ophalen van eigendommen, zullen door Leverancier in rekening gebracht worden bij de Klant. Indien de Klant het eigendom van Leverancier niet in goede staat retourneert, kan Leverancier terugvordering eisen en/of haar kosten in rekening brengen bij de Klant.

ART. 16 VERHUIZING 

1)  Indien de Klant verhuist naar een adres binnen het gebied waar Leverancier Diensten levert, dient de Klant minimaal één maand van tevoren het nieuwe adres schriftelijk aan Leverancier mede te delen. In geval van verhuizing dient de Klant randapparatuur en overige zaken te demonteren en mee te nemen naar het nieuwe adres. 

2)  Leverancier stelt in overleg met de Klant vast wanneer de verhuizing van de aansluiting zal plaatsvinden. Indien de aansluiting op de afgesproken datum niet werkend wordt opgeleverd op het nieuwe adres, zal in overleg een nieuw tijdstip voor de verhuizing van de aansluiting vastgesteld worden. 

3)  Een verhuizing heeft niet de beëindiging of opschorting van de Overeenkomst tot gevolg. De Klant blijft gehouden de periodieke en gebruiksvergoedingen te blijven voldoen alsmede (extra) kosten verbonden aan de verhuizing van de aansluiting. Indien de aansluiting niet kan worden mee verhuisd, wordt de Overeenkomst ook niet beëindigd of opgeschort. De Klant blijft gehouden de periodieke en (gebruiks)vergoedingen te blijven voldoen zoals opgenomen in artikel 8 (prijs) en artikel 15 (duur en beëindiging) van de Algemene voorwaarden. 

4)  Indien de verhuizing extra kosten met zich meebrengt, denk bijvoorbeeld aan extra kosten bij Leverancier of haar toeleveranciers, worden deze kosten doorbelast aan de Klant. 

ART. 17 ONTBINDING EN OPSCHORTING 

1)  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

2)  Leverancier behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

3)  Leverancier is naast de wettelijke gronden voor ontbinding, bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a) de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b) na het sluiten van de Overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c) de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

4)  Naast wettelijke gronden voor opschorting heeft Leverancier het recht om haar verplichtingen op te schorten indien ze daartoe verplicht wordt door een overheidsinstelling of toezichthouder, indien het noodzakelijk is voor naleving of handhaving van de wet, indien uitvoering wordt gegeven aan een gerechtelijk bevel of vonnis, indien de veiligheid van personen of goederen dreigt te of wordt geschaad, om de integriteit van het netwerk te beschermen, er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat door gebruik van Diensten onrechtmatig wordt gehandeld jegens derden. Gedurende opschorting blijft de Klant betaling verschuldigd. Bij eventuele heraansluiting kan Leverancier kosten in rekening brengen. 

ART. 18 INTELLECTUELE EIGENDOM 

1)  Met inachtneming van de in de Overeenkomst gestelde beperkingen en voorwaarden, verleent Leverancier aan de Klant een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om de programmatuur, apparatuur of andere in verband met de Overeenkomst geleverde zaken en ter beschikking gestelde zaken/goederen te gebruiken in de vorm waarin ze zijn geleverd dan wel ter beschikking zijn gesteld, en wel uitsluitend voor interne doeleinden en voor zover noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de uit hoofde van de Overeenkomst geleverde Diensten. 

2)  De intellectuele eigendomsrechten van alle door Leverancier krachtens of in verband met de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere zaken, berusten bij Leverancier of zijn toeleveranciers en/of bij derde die Leverancier heeft gemachtigd de programmatuur, apparatuur of andere zaken aan de Klant ter beschikking te stellen. De Klant verkrijgt slechts rechten voor zover die hem in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. 

3)  Leverancier spant zich maximaal in om te waarborgen dat het gebruik door de Klant van de programmatuur, apparatuur en andere door Leverancier in verband met de diensten ter beschikking gestelde zaken en voorzieningen geen inbreuk maken op de intellectuele of andere eigendomsrechten van derden. 

4)  Indien een rechter onherroepelijk heeft beslist dat de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van een handeling of omissie aan de zijde van Leverancier, dan zal Leverancier, naar eigen keuze: a maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen, zoals het vervangen van de inbreuk makende dienst voor een functioneel gelijkwaardige andere dienst of het wijzigen van de dienst zodat deze niet langer meer inbreuk maakt maar functionele wel gelijkwaardig blijft, of b de diensten beëindigen en aan de Klant eventueel reeds ontvangen bedragen voor nog niet verleende diensten terug betalen.

5)  Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectueel eigendom rechten uit de resultaten van diensten te verwijderen en/of te wijzigen. 

6)  Leverancier behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in de diensten aan te brengen. Het is de Klant niet toegestaan deze technische beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.

7)  Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor de Klant ontwikkelde ontwerpen, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen etc., over zal gaan op de Klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van Leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van de Klant zijn of worden gedaan.

ART. 19 VERTROUWELIJKHEID

Leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van de Klant jegens derden. Leverancier zal in het kader van de Opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Klant. 

ART. 20 GARANTIE 

1)  Leverancier garandeert geen ononderbroken of storingsvrije levering van Diensten. 

2)  Indien in de Overeenkomst een garantie is overeengekomen vervalt de garantie indien: 

a) Reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Leverancier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier;
b) de zaken naar het oordeel van Leverancier zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
c) defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van (goedgekeurde) zaken;
d) defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
e) de apparatuur voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden is aangewend
f)   defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
g)   de verzegeling van de zaken, voor zover aanwezig, is verbroken;
h) Ingeval van storingen door van buiten komend onheil;
i)   Wanneer niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de Klant van enige verplichtingen uit de Overeenkomst. 

3)  De werkzaamheden die onder de garantie vallen, worden alleen binnen Nederland verricht op een door Leverancier aan te geven adres. 

4)  De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden, inclusief op de vervangen onderdelen, 3 maanden bedraagt. 

5)  Eventuele verzend- of voorrijkosten kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht.

ART. 21 AANSPRAKELIJKHEID

1)  Indien de Klant aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten, wanprestatie of onrechtmatige daad van Leverancier is de Leverancier voor de schade aansprakelijk tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten van de verzekeraar, althans tot maximaal één keer het declaratiebedrag van de betreffende Overeenkomst, in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, wordt bij een Overeenkomst met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde prijs, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. 

2)  In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt bij een Service Level Agreement en het niet behalen van de Beschikbaarheid of bij overschrijding van de Oplostijd van een Incident (zie ook de Service Level Agreement (SLA overeenkomst) onderhavige bepaling: Indien de Klant aantoonbare schade heeft geleden welke toe te rekenen is aan Leverancier, ten gevolge van overschrijding van de Beschikbaarheid en/of de Oplostijd, wordt een vergoeding (boete) in rekening gebracht wel in de plaats treedt van een schadevergoeding: bij overschrijding van de Oplostijd < 8 uur 10% van het maandbedrag van de Dienst, bij overschrijding van 8 – 24 uur 30% van het maandbedrag van de Dienst, bij overschrijding van > 24 uur 40% van het maandbedrag van de Dienst, bij het niet halen van Beschikbaarheid 15% van het jaarbedrag van de Dienst. Hierbij gelden de voorwaarden (i) de maximale vergoeding die Leverancier per maand aan de Klant uitkeert bedraagt 100% van het maandbedrag (ii) de maximale vergoeding per kalenderjaar bedraagt maximaal 15% van het jaarbedrag, (iii) de vergoeding wordt berekend over het factuurbedrag gelimiteerd tot de getroffen Dienst uit het Incident. De Klant heeft 30 dagen vanaf de dag van overschrijding Oplostijd of niet halen van de Beschikbaarheid om haar vordering in te dienen bij Leverancier, deze termijn is een vervaltermijn.  

3)  Leverancier heeft te allen tijde het recht om de door de Klant te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.

4)  Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. 

5)  Leverancier is nimmer aansprakelijk (niet op grond van de wet noch op grond van de Overeenkomst) voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies, verlies van gegevens, immateriële schade, gemiste besparingen, vorderingen/aanspraken van derde(n), schade door bedrijfsstagnatie, schade die verband houd met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot het systeem of het internet bij Leverancier of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie, handelingen van andere wederpartijen of overige (internet)gebruikers. 

6)  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van leidinggevende/directie van Leverancier. 

7)  De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Leverancier ingeschakelde personen of derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

8)  Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van onzorgvuldigheden of stagnatie in de door derden geleverde telecommunicatie infrastructuur c.q. transportvoorziening. 

9)  Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen de Klant en Leverancier op verzoek van een van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Leverancier is niet jegens de Klant aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel de Klant als Leverancier zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.

10)   Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Leverancier is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Leverancier kenbaar behoorde te zijn.

11)   Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien de Klant in strijd handelt met adviezen van Leverancier of haar toeleveranciers. Onder andere maar niet alleen: beveiligingsadviezen, adviezen mb.t. minimum eisen voor verbindingen, adviezen m.b.t. tot back-ups e.d.

12)   Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan Leverancier zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Leverancier is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

ART. 22 KLACHTENREGELING

1)  Een klacht met betrekking tot verrichte werkzaamheden/diensten of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen de vermelde termijnen in deze Algemene Voorwaarden ontvangen te zijn door Leverancier. 

2)  Voor klachten zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 en lid 4 (levering oplevering en termijnen) geldt een termijn van 5 werkdagen. 

3)  Voor klachten m.b.t. een factuur is de termijn 30 dagen vanaf dagtekening van de factuur. 

4)  Voor overige klachten geldt een termijn van 30 dagen vanaf ontvangst van de stukken, diensten, informatie waarover de Klant klaagt, dan wel, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek. 

5)  De klacht dient schriftelijk en een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

6)  In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Leverancier de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte prijs, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van desbetreffende werkzaamheden/levering of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie van door de Klant reeds betaalde prijs naar evenredigheid. 

7)  Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op. 

ART. 23 VRIJWARING

1)  De Klant vrijwaart Leverancier, diens ondergeschikten en hulppersonen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen en/of gegevens.

2)  De Klant vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.

3)  De Klant vrijwaart Leverancier voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant aan Leverancier onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. 

4)  De Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Klant, alsook gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Klant betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Leverancier ten behoeve van de Klant.

5)  De Klant vrijwaart Leverancier tevens voor aanspraken van derden waarbij Leverancier als medepleger van de Klant wordt aangemerkt. 

6)  Indien de Klant aan Leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart de Klant Leverancier voor schade veroorzaakt door virussen en defecten. 

7)  Leverancier kan voor zijn de Klant optreden als verwerker van persoonsgegevens. De Klant verplicht zich bij deze dienstverlening zijn activiteiten volledig uit te voeren conform de van toepassing zijnde privacywet- en regelgeving (o.a. AVG) de Klant vrijwaart Leverancier hierbij volledig voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook. 

ART. 24 OVERMACHT

1)  Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2)  Leverancier is niet gehouden aan haar verplichting uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt ook begrepen: werkstaking, blokkades, overheidsmaatregelen, tekortkomingen jegens Leverancier door toeleveranciers of van de door Leverancier ingeschakelde derden of overmacht aan de zijde van toeleveranciers van Leverancier, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen, stroom-, elektriciteitsstoring (op locatie van de Klant), storing in computernetwerk, handelen van derden waardoor de Dienst beschadigd, kabelbreuk, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag, natuurramp, overstroming, aardbeving, terrorisme, algemene vervoersproblemen of gebrek aan- of ziekte van één of meer personeelsleden. 

3)  Leverancier is gerechtigd gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

ART. 25 VERVALTERMIJN  

Vorderingen en andere bevoegdheden van de Klant uit welke hoofde dan ook jegens Leverancier in verband met het verrichten van werkzaamheden door Leverancier, vervallen in ieder geval een jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij anders aangegeven in de Algemene voorwaarden of Overeenkomst.

ART. 26 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM KEUZE  

1)  Op alle Overeenkomsten tussen Leverancier en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 

2)  Alle geschillen tussen Leverancier en de Klant worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leverancier zijn vestigingsplaats heeft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.